Borda-premier: Pátkai Rozina - Start+, atv, 2013. augusztus 30. (10x)